Nhìn Dũng buồn mà thương, đừng trách bạn ấy nhà mọi người #bui_tien_dung